STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 INFORMACJE O GCI
 LOKALIZACJA GCI
 Kursy/ szkolenia/ informacje
 DZIAŁ. GOSP.
 - zalety i wady
 - formy działalności
 - biznes plan
 - ABC umowy
 GCI W ZACH-POM
 WZORY PISM
 WAŻNE ADRESY
 URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
 KONTAKT Z GCI
 • DZIAŁ. GOSP.

  Co to jest działalność gospodarcza?

  Odpowiedź na postawione wyżej pytanie znajduje się przede wszystkim w ustawie z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej. Stanowi ona jeden  z podstawowych aktów prawnych regulujących szeroko ujęte zagadnienie przedsiębiorczości. Ustawa określa ogólne zasady podejmowania i wykonywania działalności w naszym kraju,  w tym także działalności wykonywanej w oparciu o uzyskane  zezwolenie bądź koncesję.

  Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 2, zgodnie z którą jest  to  zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  W omawianej ustawie zamieszczono także definicję przedsiębiorcy (art.  4 ust. 1 i 2). Zgodnie z nią przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Takie uregulowanie stanowi istotną zmianę w porównaniu  z przepisami poprzednio obowiązującymi ustawy o działalności gospodarczej                  z 1989r., która pozwala uznać spółkę cywilną za odrębny i samodzielny podmiot prowadzący działalność gospodarczą (przedsiębiorcę). Obecnie przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy. Co ma doniosłe skutki m.in. w sferze prawa podatkowego czy też podczas zakładania firmy.

  Przepisów ustawy jak dotąd nie stosuje się do działalności wytwórczej  w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa  i rybactwa śródlądowego oraz do prowadzenia przez rolników działalności w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych gospodarstwach świadczenia  w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

   

  Działalność gospodarcza w turystyce

                  Aby uruchomić i prowadzić jakąkolwiek działalność w zakresie turystyki jej organizator musi spełnić określone prawem wymogi:

  • zarejestrować działalność gospodarczą,

  • uzyskać niezbędne zezwolenia (przeciwpożarowe, sanitarne itp.)

  • posiadać odpowiednie wykształcenie,

  • opłacać podatki

  • ubezpieczyć działalność

  Obowiązujące przepisy nie dają niemal żadnych preferencji podmiotom prowadzącym działalność  w zakresie turystyki. Jedyne udogodnienia, to zwolnienie rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne  z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych     (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268) przez usługi turystyczne należy rozumieć:

  1.        usługi przewodnickie,

  2.        usługi hotelarskie

  3.        wszystkie inne usługi świadczone turystom.